Home > Authors > Shui-yin Sharon Yam

Shui-yin Sharon Yam

Shui-yin Sharon Yam is an Associate Professor of Writing, Rhetoric, and Digital Studies at the University of Kentucky.